534.142:536.24+621.63 Simulation of pressure gas flow self-oscillation excited by heat supply

Basok B. I. (Institute of Engineering Thermophysics of Ukraine National Academy of Sciences), Gotsulenko V. V. (Institute of Engineering Thermophysics of Ukraine National Academy of Sciences)

SELF-OSCILLATIONS, THERMAL RESISTANCE, HEAT SUPPLY PRESSURE CHARACTERISTIC, SURGE, INSTABILITY.


doi: 10.18698/2309-3684-2016-4-1733


We obtained a mathematical model for determining the parameters of longitudinal selfoscillations, excited in the pressure gas flow at local flow heat supply. In our research we established that under certain conditions the gas heat supply alters the flow hydraulic characteristics, creating the "negative" resistance effect. In this case, the self-oscillation excitation is possible even with the monotonically decreasing supercharger pressure characteristic.


[1] Kampsti N. Aerodinamika kompressorov [Compressor aerodynamics]. Moscow, Mir Publ., 2000, 688 p.
[2] Gotsulenko V.V., Gotsulenko V.N. Matematicheskoe modelirovanie — Mathematical Models and Computer Simulations, 2011, no. 1 (24), pp. 43–47.
[3] Basok B.I., Gotsulenko V.V. Tekhnicheskaya teplofizika i promyshlennaya teploenergetika — Technical thermal physics and industrial heat power engineering, 2009, no. 1, pp. 5–15.
[4] Basok B.I., Gotsulenko V.V. Promyshlennaya teplotekhnika — Industrial Heat Engineering, 2010, vol. 32, no. 4, pp. 33–42.
[5] Natanzon M.S. Neustoichivost goreniya [Combustion instability]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1986, 248 p.
[6] Krokko L., Chzhen Sin-i. Teoriya neustoychivosti goreniya v zhidkostnykh raketnykh dvigatelyakh [The theory of combustion instability in liquid rocket engines]. Moscow, Izd. in. lit. Publ., 1958, 351 p.
[7] Gershuni G.Z. Sorosovskiy obrazovatelnyy zhurnal — Soros Educational Journal, 1997, no. 2, pp. 99–106.
[8] Melkikh A.V., Seleznev V.D. Teplofizika vysokikh temperatur — High Temperature, 2008, vol. 46, no. 1, pp. 100–109.
[9] Gotsulenko V.V., Gotsulenko V.N. Inzhenerno-fizicheskyi zhurnal — Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2012, vol. 85, no 1, pp. 117–122.
[10] Morozov I.I. Inzhenerno-fizicheskyi zhurnal — Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 1964, vol. 7, no. 4, pp. 51–57.
[11] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2015, no. 4 (8), pp. 75–91.
[12] Basok B.I., Gotsulenko V.V. Trudy MFTI — Proceedings of MIPT, 2014, vol. 6, no 4 (24), pp. 153–157.
[13] Basok B.I., Gotsulenko V.V. Teplofizika i aeromekhanika — Thermophysics and Aeromechanics, 2014, vol. 21, no. 4, pp. 487–496.
[14] Basok B.I., Gotsulenko V.V. Teploenergetika — Thermal Engineering, 2015, no. 1, pp. 59–64.
[15] Abramovich G.N. Prikladnaya gazovaya dinamika [Applied gas dynamics]. Moscow, Nauka Publ., 1969, 824 p.
[16] Raushenbakh B.V. Vibratsionnoe gorenie [Vibrating combustion]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1961, 500 p.
[17] Vargaftik N.B. Spravochnik po teplofizicheskim svoystvam gazov i zhidkostey[Manual on thermophysical properties of gases and liquids]. Moscow, Nauka Publ., 1972, 720 p.


Basok B., Gotsulenko V. Simulation of pressure gas flow self-oscillation excited by heat supply. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2016, №4 (12), pp. 17-33Download article

Количество скачиваний: 511