629.762 Aircraft motion parameters recovery from the data of their discrete registration. Part 1. Methods without use of regularization

Plyusnin A. V. (Bauman Moscow State Technical University)

GAS-DYNAMIC EJECTION, AIRCRAFT, MOTION PARAMETERS RECOVERY, PIECEWISE POLYNOMIAL INTERPOLATION.


doi: 10.18698/2309-3684-2016-1-6888


The article examines methods of aircraft motion parameters recovery from the data of their low resolution recordings in the gas-dynamic ejection experimental test. Desired conditions were satisfied by the use of Hermitian piecewise polynomial interpolation. Implementation of Tikhonov regularization provides the most flexible approach to the problem under consideration.


[1] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 2, pp. 77–100.
[2] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 3, pp. 55–73.
[3] Dimitrienko Yu.I., Zaharov A.A., Koryakov M.N., Syzdykov E.K., Minin V.V. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 9. Available at: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/ aero/ 1114.html.
[4] Dimitrienko Yu.I., Dimitrienko I.D., Koryakov M.N. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 9. Available at: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/technic/1120.html.
[5] Dimitrienko Yu.I., Zakharov A.A., Koryakov M.N., Syzdykov E.K. Izvestiya vuzov. Ser. Mashinostroeniye — Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2014, no. 3, pp. 23–34.
[6] Efremov G.A., Strakhov A.N., Minasbekov D.A., Gorlashkin A.A., Plyusnin A.V., Sokolov P.M., Bondarenko L.A., Govorov V.V. Otrabotka gazodinamiki podvodnogo starta na nazemnom gazodinamicheskom stende predpriyatiya [Underwater launch gas dynamic tests on the gas dynamics
ground test bench of the enterprise]. Raketnye kompleksy i raketnokosmicheskiye sistemy — proyektirovaniye, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya: Trudy sektsii 22 XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Proc. of the 22 section of XXXVIII academic space technology readings: Rocket and space-rocket systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation]. Reutov, 2014, pp. 65–74.
[7] Plyusnin A.V., Bondarenko L.A., Sabirov Yu.R. Analiz gazogidrodinamicheskikh protsessov i metodov ikh rascheta na osnove opyta predpriyatiya v otrabotkye podvodnogo minom’etnogo starta [Analysis of gas and hydro dynamic processes and their calculation methods on the basis of the enterprise experience in underwater mortar launch tests]. Raketnye kompleksy i raketnokosmicheskiye sistemy — proyektirovaniye, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya: Trudy sektsii 22 XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Proc. of the 22 section of XXXVIII academic space technology readings: Rocket and space-rocket systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation]. Reutov, 2015, pp. 74–83.
[8] Plyusnin A.V. Reconstruktsiya rezul’tatov gazodinamicheskikh ispytaniy pri nepolnom obyome izmereniy [Gas-dynamic tests results recovery in case of incomplete measurements]. Raketnye kompleksy i raketno-kosmicheskiye sistemy — proyektirovaniye, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya: Trudy sektsii 22 XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Proc. of the 22 section of XXXVIII academic space technology readings: Rocket and spacerocket
systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation]. Reutov, 2015, pp. 84–93.
[9] Kharkevich A.A. Spektry i analiz [Specters and analysis]. Мoscow, LIBROKOM Publ., 2009, 240 p.
[10]Jablon C., Simon J.-C. Applications des modèles numériques en physique. Basel, Birkhäuser Verlag, 1978, 236 p.
[11]Demmel J.W. Applied Numerical Linear Algebra. Philadelphia, SIAM, 1997, 430 p.
[12]Dennis J.E., Schnabel R.B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1983, 440 p.
[13]Kalitkin N.N. Chislennye metody [Numerical Methods]. Мoscow, Nauka Publ., 1978, 512 p.
[14]Thompson J.F., Warsi Z.U.A., Mastin C.W. Journal of Computational Physics, 1982, vol. 47, no. 1, pp. 1–108.
[15]Norrie D.H., de Vries G. An Introduction to Finite Element Analysis. New York, Academic Press, 1978, 304 p.
[16]Yershov N.F., Shakhverdi G.G. Metod konechnykh elementov v zadachakh gidrodinamiki i gidrouprugosti [Finite Element Method in Hydro Dynamics and Hydro Elasticity Problems]. Leningrad, Sudostroyenie Publ., 1984, 240 p.
[17]Björck A., Pereyra V. Mathematics of Computation, 1970, vol. 24, no. 112, pp. 893–903.


Plyusnin A. Aircraft motion parameters recovery from the data of their discrete registration. Part 1. Methods without use of regularization. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2016, №1 (9), pp. 68-88Download article

Количество скачиваний: 627