532.527:551.465 Hydrodynamic reactions in the model of circulatory streamlining the pipeline by bottom sea currents

Vladimirov I. Y. (P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences), Korchagin N. N. (P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences), Savin A. S. (Bauman Moscow State Technical University)

UNDERWATER PIPELINE, BOTTOM STRATIFIED CURRENT, WAVE-MAKING DRAG, LIFT CAPACITY, CIRCULATION FLOW


doi: 10.18698/2309-3684-2015-3-4157


The article describes an analytical solution to the model problem about stratified flow wave action on the underwater pipeline in the case of the circulation flow. Numerical computations of the hydrodynamic reactions for the real sea conditions are performed. The values of the flow parameters at which the wave-making drag and the lift capacity of the pipeline reaches its maximum are determined.


[1] Zhmur V.V., Sapov D.A. Katastroficheskie vzvesenesuschie gravitatsionnye potoki v pridonnom sloe [Catastrophic Sediment Gravity Flows in the Bottom Layer of the Ocean]. Mirovoy okean. Tom 1. Geologiya i tektonika okeana. Katastroficheskie yavleniya v okeane [World Ocean. Vol. 1. Geology and Tectonics of the Ocean. Catastrophic Events in the Ocean]. 2013, pp. 499−524.
[2] Vladimirov I.Yu., Korchagin N.N., Savin A.S. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye menody – Mathematical Modeling and Numerical Methods, 2014, no. 2, pp. 62−76.
[3] Korchagin N.N., Savin A.S., Savina E.O. Okeanologiya – Oceanology, 2009, vol. 49, no. 3, pp. 348−35.
[4] Vladimirov I.Yu., Korchagin N.N., Savin A.S. Doklady RAN – Reports of RAS, 2011, vol. 440, no. 6, pp. 826−829.
[5] Vladimirov I.Yu., Korchagin N.N., Savin A.S. Okeanologiya – Oceanology, 2012, vol. 52, no. 6, pp. 825−835.
[6] Vladimirov I.Yu., Korchagin N.N., Savin A.S. Doklady RAN – Reports of RAS, 2015, vol. 461, no. 2, pp. 223−227.
[7] Loytsyanitskiy L.G. Mekhanika zhidkosti i gaza [Fluid and Gas Mechanics]. Moscow, Nauka Publ., 1978, 736 p.
[8] Vasilyeva V.V. Teoriya gidrodinamicheskogo vzaimodeystviya rezkogo piknoklina s dvizhuschimsya telom [The Theory of Hydrodynamic Interaction of Sharp Pycnocline with the Moving Body]. Proceedings of the 8th International Conference "Applied Technologies of Hydroacoustics and Hydrophysics", St. Petersburg, 2006.
[9] Reznik S.N., Troitskaya Yu.I. Izvestiya RAN. MZhG – Proceedings of the RAS. FM, 1997, no. 2, pp. 131−140.
[10] Kazakov V.I., Korotkov D.P., Serin B.V., Talanov V.I., Troitskaya Yu.I. Izvestiya RAN. FAO – Proceedings of the RAS. Atmospheric and Oceanic Physics, 2002, vol. 38, no. 4, pp. 504−514.
[11] Yermanyuk E.V., Gavrilov N.V. Prikladnaya mekhanika i tekhnicheskaya fizika – Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 1999, vol. 40, no. 2, pp. 79–85.
[12] Yermanyuk E.V., Gavrilov N.V. Prikladnaya mekhanika i tekhnicheskaya fizika – Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2005, vol. 46, no. 6, pp. 36−44.
[13] Scase M.M., Dalziel S.B. Internal wave fields and drag generated by a translating body in a stratified fluid. Journal of Fluid Mechanics, 2004, vol. 498, pp. 289–313. doi: 10.1017/S0022112003006815.
[14] Greenslande M.D. Drag on a sphere moving horizontally in a stratified fluid. Journal of Fluid Mechanics, 2000, vol. 418, рр. 339–350. doi: 10.1017/S0022112000001361.
[15] Zhu G., Bearman P.W., Graham J.M.R. Prediction of drag and lift using velocity and vorticity fields. Aeron., 2002, vol. 106, no. 1064, рр. 547–554.
[16] Kotenev V.P., Sysenko V.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye menody — Mathematical Modeling and Numerical Methods, 2014, no. 1, pp. 68–82.


Vladimirov I., Korchagin N., Savin A. Hydrodynamic reactions in the model of circulatory streamlining the pipeline by bottom sea currents. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2015, №3 (7), pp. 41-57Download article

Количество скачиваний: 486