519.688 Numerical statistical simulation of the process of rarefied gas flow over an aircraft

Krasnov I. K. (Bauman Moscow State Technical University), Mozzhorina T. Y. (Bauman Moscow State Technical University), Dzhus D. V. (Bauman Moscow State Technical University)

DIRECT STATISTICAL SIMULATION, MONTE CARLO METHOD, RAREFIED GAS AERODYNAMICS


doi: 10.18698/2309-3684-2017-3-7182


The article considers the application of the direct statistical simulation method to the problems of gas dynamics in a rarefied region. An analytical method for assignment and taking into account complex boundary conditions associated with the geometry of the body located in the computational domain is proposed. An algorithm for the rational description of a body streamlined by a gas is developed.


[1] Belotserkovsky О.M. Chislennoe modelirovanie v mekhanike sploshnykh sred [Numerical simulation in continuous mechanics]. Moscow, 1994, 448 p.
[2] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A., Syzdykov E.K. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seriya Estestvennye nauki — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Natural Sciences, 2011, no. 2, pp. 87–97.
[3] Dimitrienko Yu.I., Kotenev V.P., Zakharov A.A. Metod lentochnykh adaptivnykh setok dlya chislennogo modelirovaniya v gazovoy dinamike [Method of band adaptive nets for numerical simulation in gas dynamics]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2011, 280 p.
[4] Cercignani C. Theory and application of the Boltzmann equation. London, Chatto and Windus Publ., 1975, 415 p. [In Russ.: Cherchinani C. Theoriya i prilozheniya uravneniya Boltzmana. Moscow, Mir Publ., 1978, 496 p.].
[5] Bird G.A. Molecular gas dynamics and the direct simulation of gas flows. Oxford, Oxford University Press Publ., 1994, 479 p.
[6] Rapaport D.C. The art of molecular dynamics simulation. Cambridge, Cambridge University Press Publ., 1995, 549 p.
[7] Wagner W. Journal of Statistical Physics, 1992, vol. 66, no. 3–4, pp. 1011–1044.
[8] Maltsev R.V. Usovershenstvovannyy metod pryamogo statisticheskogo modelirovaniya dlya resheniya sovremennykh zadach dinamiki razrezhennykh gazov [An improved direct statistical simulation technique for solving modern problems of rarefied gas dynamics]. Moscow, 1996, 125 p.
[9] Bogdanov A.V., Grishin I.A., Zakharov V.V., Lukyanov G.A., Khanlarov G.O. Matematicheskoe modelirovanie — Mathematical Models and Computer Simulations, 2000, vol. 12, no. 6, pp. 95–101.
[10] Scanlon T.J. Computers and fluids, 2010, vol. 39 (10), pp. 2078–2089.
[11] Khlopkov Yu.I. Statisticheskoe modelirovanie v vychislitelnoy aerodinamike [Statistical modeling in computational aerodynamics]. Moscow, Azbuka-2000 Publ., 2006, 158 p.
[12] Belotserkovsky О.M., Khlopkov Y.I. Monte Carlo methods of fluids and gas. London, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010, 268 p.
[13] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye menody — Mathematical modeling and Computational Methods, 2015, no. 8, pp. 75–91.
[14] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A., Stroganov A.S. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye menody — Mathematical modeling and Computational Methods, 2014, no. 3, pp. 3–24.


Krasnov I.K.,Mozzhorina T.Yu., Dzhus D.V. Numerical statistical simulation of the process of rarefied gas flow over an aircraft .Маthematical Modeling and Computational Methods, 2017, №3 (15), pp. 71–82Download article

Количество скачиваний: 928